MILA CBiE zajmuje się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, najczęściej dużym organizacjom wspierająca proces zarządzania.  

 

Nasz wsparcie polega wykonaniu analiz, udział w procesie badawczym oraz nadzorze w zależności od potrzeb Klientów poprzez audyt, sporządzenie raportu czy też ekspertyzy.

 

Ekspertyzy techniczne uzbrojenia i sprzętu technicznego, pojazdów samochodowych i ciągników (w tym np. powypadkowe), bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych.


Centrum Badań i Ekspertyz Mirosław Chmieliński często realizowane są wspólnie i w konsultacjach z wykwalifikowanym personelem: rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców SIMP, inżynierowie z uprawnieniami, inżynierowie mechanicy z wymaganymi certyfikatami (badania wizualne).

 Wykonujemy też ekspertyzy maszyn oraz urządzeń specjalnych.


Oferujemy współpracę zgodnie z zasadami etyki zawodowej i dobrej praktyki inżynierskiej .
 
Właściciel MILA CBiE jest Dyplomowanym Rzeczoznawcą SIMP (strona www SIMP Oddział w Gdańsku) i jest zobowiązany:

 

 

Rzetelnie, z wykorzystaniem całej swojej wiedzy i umiejętności, rozwiązywać problemy techniczne, dokonywać analiz i ocen zjawisk oraz podejmować zgodnie ze swoimi kompetencjami fachowymi optymalne działania i decyzje. Decyzje winny być niezawisłe, przy podejmowaniu ich nie można ulegać naciskom osób i instytucji, gdyby były one sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami sztuki zawodowej i etyki.

 

Dyplomowany Rzeczoznawca  SIMP winien kierować się w swojej pracy zasadami etyki zawodowej i dobrymi obyczajami, w tym:

 

1.       Podejmuje się opracowania ekspertyzy lub jej części tylko w zakresie swojej specjalności i tylko wtedy, kiedy może ją oprzeć na odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.

2.       Poprzedza każdą ekspertyzę wyraźnym stwierdzeniem w czyim imieniu i dla kogo została wykonana.

3.       Opracowuje każdą pracę rzetelnie i odpowiedzialnie, w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i pełne rozpoznanie istotnych faktów i okoliczności.

4.       Przy opracowaniu ekspertyzy nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy wywarła wpływ na merytoryczną zawartość ekspertyzy.

5.       Aby uniknąć podejrzenia o stronniczość, rzeczoznawca odmawia wykonania ekspertyzy, której końcowe wnioski miałyby związek z jego interesem osobistym. W takim przypadku powinien powiadomić kierownika/dyrektora jednostki działalności gospodarczej o przyczynie odmowy.

6.       Informacji uzyskanych w związku z opracowaniem ekspertyzy, rzeczoznawca nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy ani dla osiągnięcia niesłusznych korzyści własnych. W przypadku konfliktu interesów rzeczoznawca powinien stawiać wyżej dobro ogólne niż interes zleceniodawcy.

 

7.       Wykazuje inicjatywę celem ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji naukowych i zawodowych, dbając w ten sposób o autorytet osobisty i dobre imię Stowarzyszenia.