Witam,

na stronie internetowej firmy "MILA - Centrum Badań i Ekspertyz Mirosław Chmieliński" zwanej w dalszej części witryny MILA.

 
Przedmiotem działania MILA są badania naukowe i analizy techniczne. Specjalizuje się w obszarach:

 • sprzętu uzbrojenia i jego specjalnego wyposażenia technicznego, w tym badania nieniszczące (NDT VT),

 • transportu materiałów niebezpiecznych (transport morski i drogowy),

 • pojazdów samochodowych i ciągników,

 • jakości maszyn objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE

 • systemów zarządzania jakością

 • bezpieczeństwa morskiego państwa

 • bezpieczeństwa  państwa.

 

Wykonuje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. MILA działa pod NIP 8391965443 oraz REGON 191936785. 

 

Jeżeli masz problem z oceną stanu technicznego przedmiotu, wyrobu związanego z uzbrojeniem, transportu materiałów niebezpiecznych, pojazdów samochodowych i ciągników. Potrzebujesz konsultacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego, audytu itp. 

 

Wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) MILA zajmuje się:

 • naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • działalność związana z tłumaczeniami

 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 
Firma  MILA podejmuje i realizuje tematy ambitne i nowatorskie poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, otwartych na nowe wyzwania, poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, współpracuje z uczelniami, instytucjami naukowymi i innymi jednostkami poprzez wypracowanie innowacyjnego myślenia, umożliwia to kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych od koncepcji wstępnych, poprzez projektowanie, wykonanie prototypu, aż do przeprowadzenia badań w momencie uruchomienia urządzenia.

 

Gwarantuję również skuteczność wdrażanych udoskonaleń oraz krótki czas realizacji zleconego zadania.Zachęcam do współpracy

Z poważaniem

 

 dr Mirosław Chmieliński